CO JE TŘEBA vědět, NEŽ ZAČNEME STAVĚT DŮM?

 1. Začátek
  Předtím než začneme s výstavbou rodinného domu, máme již schválenou hypotéku od banky a smlouvu na koupi pozemku podepsanou. Teď nás čeká několik dalších kroků, než geodet a stavební firma přistoupí k práci na naší parcele s plným nasazením.

 2. Projektová dokumentace
  Prvním nezbytným krokem je zajištění projektové dokumentace, která slouží nejen k samotné výstavbě, ale hlavně k získání stavebního povolení. Doporučuje se svěřit tuto práci odborníkovi, který vytvoří prvotní vizualizaci stavby usazenou do terénu a poté samotný prováděcí projekt. Je důležité se vyhnout tzv. typovým projektům, které mohou být nákladné při jakýchkoli změnách, např. neřeší umístění do terénu, tvaru parcely a dalších kritérií.. Pro vyhotovení projektové dokumentace je důležité mít geodetické zaměření pozemku pro projekt, díky kterému bude mít projektant celkový přehled o situaci v místě, jako je tvar terénu, přilehlé komunikace, domů v okolí, zhotovených inženýrských sítí, hranic pozemků a nadmořských výšek. Pokud bude stavba umístěna mezi dva již stojící domy, je důležitá znát výšku a polohu římsy a hřebene okolích domů.

 3. Výběr stavební firmy
  Při výběru stavební firmy je finanční stránka samozřejmě důležitá, ale neměla by být jediným kritériem. Recenze či doporučení na výběr firmy jsou rovněž klíčové. Důležitým aspektem je také, aby stavební firma zajistila veškeré práce na domě. Od základních prací, jako je samotná hrubá stavba, elektrické rozvody či okna, tak i ty závěrečné, jako je obkladač, truhlář či malíř. Nejdůležitějším kritériem by mělo být, vyřízení veškeré dokumentace ke stavebnímu povolení.

 4. Stavební povolení
  Před samotným procesem stavby musíme absolvovat několik kroků, z nichž klíčovým je získání stavebního povolení. Můžeme tento krok svěřit stavební firmě nebo se ho pokusit vyřídit sami. Důležité je neotálet s podáním žádosti, protože vyřízení může trvat až rok. I když má stavební úřad lhůtu 30 dní na vyřízení žádosti, do této lhůty nezahrnuje dobu, kdy mohou vrátit žádost z důvodu chybějících nebo nesprávných dokumentů. Jestliže se rozhodneme vyřídit stavební povolení sami, musíme si být jisti, co vše žádost musí obsahovat.

 5. Vyjádření města či obce k výstavbě
  Prvním nezbytným dokumentem je pozitivní stanovisko k výstavbě rodinného domu, které požádáme obec nebo město, ve kterém se náš pozemek nachází.

 6. Připojení dopravní a technické infrastruktury
  Mezi další dokumenty patří smlouva o připojení elektrické přípojky. Je tedy nutné zažádat o připojení osobně, poštou nebo elektronicky. Kromě žádosti musíme přiložit výpis z katastru nemovitostí a výkres s umístěním stavby na pozemku. Taktéž budeme postupovat v dalších připojení, jako je voda, plyn, kanalizace a telekomunikací, budeme muset podat další žádosti.

 7. Odbor životního prostředí a krajská hygienická stanice
  Dalším důležitým krokem je získání vyjádření od odboru životního prostředí pro vydání stavebního povolení. Pokud plánujeme krb nebo kotel, musíme podat dvě žádosti - jednu o vydání závazného stanoviska k ochraně životního ovzduší ke stavebnímu řízení a druhou o vydání stavebního povolení. 

 8. Požární ochrana
  Hasiči přicházejí do hry při posuzování projektové dokumentace v rámci požární ochrany. Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací, která obsahuje dva výtisky požárně bezpečnostního řešení, a vše musí být podáno na odbor stavební prevence.

 9. Státní energetická inspekce
  Posledním nezbytným dokumentem je průkaz energetické náročnosti plánovaného domu.

 10. Další požadovaná dokumentace
  Stavební úřad může požadovat další dokumenty podle lokality. Tyto mohou zahrnovat schválení sjezdu z obecní komunikace na náš pozemek nebo vyjádření památkářů, pokud se stavba nachází v památkové zóně.

 11. Podání žádosti
  Všechny získané dokumenty přiložíme k žádosti o stavební povolení, spolu s kopií kupní smlouvy k pozemku, aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, dokladem o informování sousedů o plánované stavbě a seznamem pozemků a staveb sousedících s naší parcelou. Kompletní žádost poté předložíme na stavební úřad, který nás informuje o svém rozhodnutí

 12. Konec úřadů
  Pokud tedy vše půjde hladce a podle plánu, měli byste mít stavební povolení v ruce do 30 dní. Nezbývá tak nic jiného, než začít stavět váš rodinný dům.