naše geodetické služby

inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie, se zabývá úkoly spojenými s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením polohy stavebních objektů,  kontrolou geometrických parametrů objektů a zařízení, zaměřováním území pro projekt a vyhotovením geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla.
geodet

STAVBA

VYTYČOVACÍ PRÁCE

Vytyčení patří mezi základní úlohy geodeta, znamená to přenesení projektu do terénu. Využívá se souřadnicový systém S-JTSK. Využívá se k vytyčení inženýrských sítí (voda, kanál, elektro, atd.), jednotlivých stavebních objektů či celých budov, dále komunikací, kolejí a dalších. 

geodetické práce

STAVBA

MONITORING A SLEDOVÁNÍ

Monitoring stavby slouží k porovnání skutečného provedení stavebních objektů s projektem, vyhodnocením různých parametrů, odchylek atd.

Po dobu stavby je třeba provádět geodetická sledování směrových a svislých posunů stavebních objektů.

zeměměřič

STAVBA

VYTYČOVACÍ SÍTĚ

Vybudování přesné vytyčovací sítě pro stavbu je základním krokem pro přesnou geodetickou činnost na stavbě. Každá stavba má svá specifika a je třeba se jí přizpůsobit.

geodetické služby

STAVBA

KUBATURY

Zaměření pro výpočty kubatur tedy objemu různých stavebních objektů, komunikací či zeminy.
Zajistíme přesné výpočty požadovaných kubatur.

zaměření pozemku

STAVBA

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Geodetické zaměření skutečného stavu provedené stavby - DSPS slouží ke kontrole, že byla stavba postavena dle projektu nebo byly provedeny menší změny v průběhu stavby. Je to geodetická dokumentace, kterou bude požadovat stavební úřad.

CO PRO VÁS MŮŽEME DÁLE UDĚLAT

GEODÉZIE V OBLASTI
KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Geodézie v oblasti katastru nemovitostí je specializovaný obor, který se zaměřuje na měření hranic pozemků a nemovitostí. Je nedílnou součástí tvorby map, správného fungování katastru nemovitostí, řešením vlastnických sporů a dalších aspektů spojených s nemovitostmi.
geodetické práce

GEOMETRICKÉ PLÁNY

  • Rozdělení pozemku

  • Vyznačení budovy

  • Změna obvodu budovy

  • Věcná břemena

  • Oprava hranice pozemku

  • Zpřesnění hranice pozemku

zaměření hranice

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

Vytyčení hranice pozemku je proces, kterým se určuje přesná poloha hranic daného pozemku přímo v terénu. 

věcná břemena

VĚCNÁ BŘEMENA

Věcné břemeno neboli právo služebnosti nám vymezí část pozemku pro průchod či průjezd dalším osobám, další varianta může být když vede přípojka vodovodu, přes cizí pozemek, přikládá se ke smlouvě o užívání.

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ PRO PROJEKT

Polohopisné a výškopisné zaměření jsou dva důležité prvky geodetického zaměření, které se často provádí jako součást přípravy projektu, například stavebního, inženýrského nebo urbanistického.
Toto zaměření se zabývá určením polohy bodů, linií, ploch v daném prostoru a určením nadmořských výšek jednotlivých bodů v terénu. Cílem je zachytit přesnou polohu a výšku tvaru terénu, budov, komunikací nebo vodních toků. 

VYTYČENÍ NOVÉHO DOMU

Při stavbě domu se přenese projekt do terénu, vytyčí se rohy domu a stavba od základů může začít. Více se dozvíte v článku.

veřejné zakázky

seznam kvalifikovaných dodavatelů

Naše společnost je zapsaná v seznamu kvalifikovaných dodavatelů u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kde si můžete po zadání našeho IČ: 49975421 vygenerovat celkový výpis naší společnosti.

centrální databáze dodavatelů

Naše společnost je registrovaná v Centrální databázi dodavatelů. 
formulář

cenová nabídka zdarma

Budeme potřebovat vědět pár základních informací, ty podrobnější probereme po telefonu, nebo osobně.
Jméno Telefon E-mail Katastrální území nebo adresa lokality Parcelní číslo
Které služby budete potřebovat
rozdělení pozemku
vyznačení budovy
změna obvodu budovy
věcné břemeno
vytyčení pozemku
vytyčení nové budovy
zaměření podkladu pro projekt
Zpráva Odeslat