Jak koupit část pozemku?

 1. Příprava geometrického plánu a získání předběžného souhlasu k dělení pozemku
  Oslovte geodeta se záměrem rozdělit pozemek, geodet Vám vypracuje návrh geometrického plánu.
  Následně s tímto návrhem navštivte stavební úřad a získejte předběžný souhlas k dělení pozemku. V případě rozsáhlejšího dělení, či nové parcelace, navštivte také obecní úřad, který musí rozhodnutí schválit.

 2. Objednání geometrického plánu u geodeta
  Poté, co máte jistotu, že váš záměr získá souhlas úřadů, objednejte si od geodeta vypracování geometrického plánu. Geodet provede zaměření pozemku a vytyčení nových hranic na místě. Po zaměření pozemku vytvoří geodet finální geometrický plán, který následně čeká na schválení od katastrálního úřadu. Tento proces může trvat až 6 týdnů, přičemž katastrální úřad kontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky a náležitosti.

 3. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
  Poté, co vám geodet předal geometrický plán, oficiálně jej potvrďte na obecním úřadě. Následně vyplňte formulář "Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků" a požádejte o oficiální souhlas na stavebním úřadě. Po uplynutí lhůty (1 až 30 dní) obdržíte oficiální souhlas.

 4. Zajištění smlouvy pro právní úkon
  Připravit smlouvu pro plánovaný právní úkon (koupě, darování apod.). V případě prodeje pozemku musí být předmět prodeje popsán tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu. Podpisy v kupní smlouvě musí být ověřeny.

 5. Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  Vyplňte příslušný formulář a nechte jej zapsat na katastrálním úřadě. Součástí návrhu na vklad budou: kupní smlouva s ověřenými podpisy, geometrický plán, souhlas stavebního úřadu, nabývací titul, plná moc (v případě nepodání vlastníkem pozemku) a správní poplatek. Samotný vklad do katastru trvá cca 30 dní, během nichž probíhá ochranná lhůta 20 dní, po níž následuje standardní převod vlastnictví v průběhu 1 týdne.

  Celý proces rozdělení pozemku obvykle trvá přibližně 3-4 měsíce. Investice do tohoto procesu se obvykle vyplácí, zejména při prodeji menších stavebních parcel, kde cena za metr čtvereční často převyšuje prodej větších parcel.

CO JE TŘEBA vědět, NEŽ ZAČNEME STAVĚT DŮM?

 1. Začátek
  Předtím než začneme s výstavbou rodinného domu, máme již schválenou hypotéku od banky a smlouvu na koupi pozemku podepsanou. Teď nás čeká několik dalších kroků, než geodet a stavební firma přistoupí k práci na naší parcele s plným nasazením.

 2. Projektová dokumentace
  Prvním nezbytným krokem je zajištění projektové dokumentace, která slouží nejen k samotné výstavbě, ale hlavně k získání stavebního povolení. Doporučuje se svěřit tuto práci odborníkovi, který vytvoří prvotní vizualizaci stavby usazenou do terénu a poté samotný prováděcí projekt. Je důležité se vyhnout tzv. typovým projektům, které mohou být nákladné při jakýchkoli změnách, např. neřeší umístění do terénu, tvaru parcely a dalších kritérií.. Pro vyhotovení projektové dokumentace je důležité mít geodetické zaměření pozemku pro projekt, díky kterému bude mít projektant celkový přehled o situaci v místě, jako je tvar terénu, přilehlé komunikace, domů v okolí, zhotovených inženýrských sítí, hranic pozemků a nadmořských výšek. Pokud bude stavba umístěna mezi dva již stojící domy, je důležitá znát výšku a polohu římsy a hřebene okolích domů.

 3. Výběr stavební firmy
  Při výběru stavební firmy je finanční stránka samozřejmě důležitá, ale neměla by být jediným kritériem. Recenze či doporučení na výběr firmy jsou rovněž klíčové. Důležitým aspektem je také, aby stavební firma zajistila veškeré práce na domě. Od základních prací, jako je samotná hrubá stavba, elektrické rozvody či okna, tak i ty závěrečné, jako je obkladač, truhlář či malíř. Nejdůležitějším kritériem by mělo být, vyřízení veškeré dokumentace ke stavebnímu povolení.

 4. Stavební povolení
  Před samotným procesem stavby musíme absolvovat několik kroků, z nichž klíčovým je získání stavebního povolení. Můžeme tento krok svěřit stavební firmě nebo se ho pokusit vyřídit sami. Důležité je neotálet s podáním žádosti, protože vyřízení může trvat až rok. I když má stavební úřad lhůtu 30 dní na vyřízení žádosti, do této lhůty nezahrnuje dobu, kdy mohou vrátit žádost z důvodu chybějících nebo nesprávných dokumentů. Jestliže se rozhodneme vyřídit stavební povolení sami, musíme si být jisti, co vše žádost musí obsahovat.

 5. Vyjádření města či obce k výstavbě
  Prvním nezbytným dokumentem je pozitivní stanovisko k výstavbě rodinného domu, které požádáme obec nebo město, ve kterém se náš pozemek nachází.

 6. Připojení dopravní a technické infrastruktury
  Mezi další dokumenty patří smlouva o připojení elektrické přípojky. Je tedy nutné zažádat o připojení osobně, poštou nebo elektronicky. Kromě žádosti musíme přiložit výpis z katastru nemovitostí a výkres s umístěním stavby na pozemku. Taktéž budeme postupovat v dalších připojení, jako je voda, plyn, kanalizace a telekomunikací, budeme muset podat další žádosti.

 7. Odbor životního prostředí a krajská hygienická stanice
  Dalším důležitým krokem je získání vyjádření od odboru životního prostředí pro vydání stavebního povolení. Pokud plánujeme krb nebo kotel, musíme podat dvě žádosti - jednu o vydání závazného stanoviska k ochraně životního ovzduší ke stavebnímu řízení a druhou o vydání stavebního povolení. 

 8. Požární ochrana
  Hasiči přicházejí do hry při posuzování projektové dokumentace v rámci požární ochrany. Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací, která obsahuje dva výtisky požárně bezpečnostního řešení, a vše musí být podáno na odbor stavební prevence.

 9. Státní energetická inspekce
  Posledním nezbytným dokumentem je průkaz energetické náročnosti plánovaného domu.

 10. Další požadovaná dokumentace
  Stavební úřad může požadovat další dokumenty podle lokality. Tyto mohou zahrnovat schválení sjezdu z obecní komunikace na náš pozemek nebo vyjádření památkářů, pokud se stavba nachází v památkové zóně.

 11. Podání žádosti
  Všechny získané dokumenty přiložíme k žádosti o stavební povolení, spolu s kopií kupní smlouvy k pozemku, aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, dokladem o informování sousedů o plánované stavbě a seznamem pozemků a staveb sousedících s naší parcelou. Kompletní žádost poté předložíme na stavební úřad, který nás informuje o svém rozhodnutí

 12. Konec úřadů
  Pokud tedy vše půjde hladce a podle plánu, měli byste mít stavební povolení v ruce do 30 dní. Nezbývá tak nic jiného, než začít stavět váš rodinný dům.

jak probíhá stavba rodinného domu?

 A PROČ BUDETE POTŘEBOVAT GEODETA

 1. Než začneme kopat základy
  Pokud již máme vyřízené stavební povolení je na čase zavolat geodetovi a zaslat mu projektovou dokumentaci k domu. Geodet si může vystačit s výkresy v PDF, kde v koordinačním výkresu by měla být stavba zakreslena a kótována (měřena) od hranic pozemku. Díky tomu si může umístit stavbu do hranic pozemku a přenést do terénu. Ale zodpovědný geodet bude potřebovat i další výkresy, jako jsou půdorys stavby, výkres základů, pohledů atd. a to nejen v PDF ale také v digitálním formátu DWG, aby si mohl vše překontrolovat a zodpovědně ručit za vytyčení stavby dle projektu. Geodet si poté připraví veškeré podklady, data a protokoly k vytyčení v terénu.

 2. Příjezd geodeta na parcelu
  Poté co se domluvíme na termínu vytyčení stavby na parcele, které je doporučeno sladit se stavební firmou. Ihned po vytyčení se může začít stavbou základů. Geodet vytyčí základy domu do terénu, buď dřevěnými kolíky, nebo jiným způsobem dle dohody. Dále zhotoví výškový bod, který určuje výšku ±0 domu, tedy nadmořskou výšku v které se bude nacházet první nadzemní patro domu, tuto výšku určuje projekt. Nakonec předá vytyčovací náčrt, tento dokument je potřebný pro stavební úřad. 

 3. Stavební práce
  Nyní může začít samotná stavba základů. Jakmile je základová deska vylita a dostatečně vytvrzena, přichází čas na druhý výjezd geodeta. Ten vytyčí na základovou desku obvody zdiva, případně dalších potřebných prvků stavby. Opět předá vytyčovací náčrt. V případě, že namísto cihlové výstavby je použita technologie betonové monolitické stavby, usadí se systémové bednění pro vylití betonu na vytyčené body. Tato konstrukce je třeba geodeticky zkontrolovat, zda odpovídá přesnému umístění. Geodet zaměřením zkontroluje odchylky tohoto bednění. V případě že jsou nad toleranci, stavební firma může před vylitím betonu upravit konstrukci do požadované polohy a nedojde tak k vícenákladům.

 4. Kolaudace
  Jakmile máme dům postaven a je připraven ke kolaudaci, budeme potřebovat geometrický plán na vyznačení budovy. Geodet přijede zaměřit obvod domu a zpevněné plochy, pokud jsou již vybudovány, dle tohoto zaměření vypracuje dokumentaci ke geometrickému plánu a odesílá se na katastrální úřad ke schválení správnosti provedení, kde má úřad lhůtu až 30 dní na potvrzení. Tvorba geometrického plánu podléhá vyhlášce o katastru nemovitostí, která ukládá různé procesy a lhůty k dodržení. Celý proces trvá 2-4 týdny, je třeba počítat s touto dobou pro datum kolaudace a včasného oslovení geodeta.