Jak koupit část pozemku?

 1. Příprava geometrického plánu a získání předběžného souhlasu k dělení pozemku
  Oslovte geodeta se záměrem rozdělit pozemek, geodet Vám vypracuje návrh geometrického plánu.
  Následně s tímto návrhem navštivte stavební úřad a získejte předběžný souhlas k dělení pozemku. V případě rozsáhlejšího dělení, či nové parcelace, navštivte také obecní úřad, který musí rozhodnutí schválit.

 2. Objednání geometrického plánu u geodeta
  Poté, co máte jistotu, že váš záměr získá souhlas úřadů, objednejte si od geodeta vypracování geometrického plánu. Geodet provede zaměření pozemku a vytyčení nových hranic na místě. Po zaměření pozemku vytvoří geodet finální geometrický plán, který následně čeká na schválení od katastrálního úřadu. Tento proces může trvat až 6 týdnů, přičemž katastrální úřad kontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky a náležitosti.

 3. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
  Poté, co vám geodet předal geometrický plán, oficiálně jej potvrďte na obecním úřadě. Následně vyplňte formulář "Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků" a požádejte o oficiální souhlas na stavebním úřadě. Po uplynutí lhůty (1 až 30 dní) obdržíte oficiální souhlas.

 4. Zajištění smlouvy pro právní úkon
  Připravit smlouvu pro plánovaný právní úkon (koupě, darování apod.). V případě prodeje pozemku musí být předmět prodeje popsán tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu. Podpisy v kupní smlouvě musí být ověřeny.

 5. Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  Vyplňte příslušný formulář a nechte jej zapsat na katastrálním úřadě. Součástí návrhu na vklad budou: kupní smlouva s ověřenými podpisy, geometrický plán, souhlas stavebního úřadu, nabývací titul, plná moc (v případě nepodání vlastníkem pozemku) a správní poplatek. Samotný vklad do katastru trvá cca 30 dní, během nichž probíhá ochranná lhůta 20 dní, po níž následuje standardní převod vlastnictví v průběhu 1 týdne.

  Celý proces rozdělení pozemku obvykle trvá přibližně 3-4 měsíce. Investice do tohoto procesu se obvykle vyplácí, zejména při prodeji menších stavebních parcel, kde cena za metr čtvereční často převyšuje prodej větších parcel.